ΕΠΙΤΟΠΟΥ | EPITOPOU

2013

INAUGURATION EPITOPOU 2013 | ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2013

epitopou 2016

La bonne semence même si elle tombe dans la mer, deviendra une île : proverbe français imprimé sur t-shirts qui sont portés par les habitants le jour du vernissage. Une interactive de l’artiste Laurent MARESCHAL
Ο καλός ο σπορός και στήν θάλασσα να πέσει γίνεται νησί : γαλλική παροιμία  τυπωμένη σε  φανελάκια που φορούν οι κάτοικοι του νησιού την ημέρα των εγκαινίων. Διαδραστικό έργο  του καλλιτέχνη Laurent MARESCHAL

Cinq artistes de Grèce et de France, Kostas BASSANOS, EvaT.BONY, AnneBROCHOT, Laurent MARESCHAL, Nina PAPACONSTANTINOU, se sont retrouvés sur l’ile d’Andros pour réaliser un parcours d’installations insitu dans la périphérie du village Livadia, à proximité de la capitale de l’ile, Chora. La conception et la réalisation des œuvres spécifiques au lieu a révélé un esprit d’économie et de simplicité. Chaux, pierre, bois, corde, les matières utilisées pour exprimer des notions comme le rapport de l’homme à l’environnement par une dialectique entre le sujet et son paysage dans l’œuvre de Kostas Bassanos ; le langage mathématique comme instrument d’appréhension de la nature dans l’œuvre d’EvaT.Bony ; ou bien le rapport entre texte et texture, le passage de l’écriture à l’image de Nina Papaconstantinou. Anne Brochot a fait allusion aux rapports géopolitiques entre Nord-Sud avec sa ligne «fantôme» qui disparait progressivement dans l’horizon ; et Laurent MARESCHAL a proposé trois installations dont deux interactionnelles. Dans ses installations l’art devient un forum où le public a un rôle actif. Cent soixante papiers avec des messages écrits par les enfants de l’école primaire de la capitale de l’ile ont été installés dans la pierre pour transformer ainsi un mur entier en «Bureau de réclamations».
Πέντε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Γαλλία, , Κώστας ΜΠΑΣΑΝΟΣ, Εύα Τουρτόγλου-BONY, Anne BROCHOT, Laurent MARESCHAL και Νίνα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ βρέθηκαν στο νησί της Ανδρου, για να πραγματοποιήσουν μια σειρά εγκαταστάσεων in-situ εγγεγραμμένων σέ διαδρομή στήν περιφέρεια του χωριού Λειβάδια, κοντά στην Χώρα της Ανδρου. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων έγινε ειδικά για το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα σ’ ένα πνεύμα οικονομίας και απλότητας. Ασβέστης, πέτρα, ξύλο, σκοινί τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να εκφράσουν έννοιες οπως η σχέση τού ανθρώπου με το περιβάλλον στον έργο του Κώστα Μπασάνου; η γλώσσα των μαθηματικών ως μέσο κατανόησης της φύσης στό έργο της Εύας Τουρτόγλου-Bony; και ακόμα η σχέση γραφής και υφής, η μετάβαση από την γραφή στήν εικόνα στό έργο της Νίνας Παπακωνσταντίνου.
Η Anne Brochot έθειξε τις γεωπολιτικές διασυνδέσεις Βορρά- Νότου με την γραμμή «φάντασμα» πού εξαφανίζεται μέσα στόν ορίζοντα και ο Laurent Mareschal πρότεινε τρία διαδραστικά έργα. Σε δύο από αυτές η τέχνη ως φόρουμ δίνει στούς κατοίκους ένα ενεργητικό ρόλο. Εκατόν εξήντα γραπτά μυνήματα τών παιδιών του δημοτικού σχολείου της Χώρας τοποθετήθηκαν στον πέτρινο τοίχο ο οποίος μετατράπηκε σε «Γραφείο Παραπόνων».

→ Pdf Epitopou13 – Présentation détaillée | αναλυτική παρουσίασηEPITOPOU13 ( Andros – cyclades – Grèce ) from Christian BONY on Vimeo.