ΕΠΙΤΟΠΟΥ | EPITOPOU

Open call

Conditions de participation residence EPITOPOU
La résidence est un espace de création, de rencontre et de transmission. Nous l’appréhendons comme une œuvre collective où les participants engagent un dialogue entre eux, le paysage de l’île et ses habitants. Une manière de créer des passerelles entre créateurs, générations, nationalités et pratiques diverses dans un territoire d’Europe et une période marqués par des transformations culturelles et sociales.
Οροι συμμετοχής καλλιτεχνικής φιλοξενίας ΕΠΙΤΟΠΟΥ
Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ γεννήθηκε το 2013 και διαμορφώθηκε σε πεδίο συνεύρεσης, δημιουργίας και ανταλλαγής μεταξύ ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Μία πρόταση την οποία αντιλαμβανόμαστε σαν ένα ομαδικό έργο οι δημιουργοί του οποίου ανοίγουν ένα διάλογο μεταξύ τους, μεταξύ του τοπίου και των κατοίκων του νησιού. Ένας τρόπος να δημιουργηθούν αλληλοεπιδράσεις μεταξύ δημιουργών, γενεών, εθνικοτήτων και διαφορετικών δράσεων σε μία περιοχή της Ευρώπης και σε μία περίοδο που στιγματίζεται από πολιτιστικές και κοινωνικές αλλαγές.

Appel à candidature pour EPITOPOU 2021 fin de l’année 2020
→ Pdf opencall19-Fr
Οροι συμμετοχής καλλιτεχνικής φιλοξενίας ΕΠΙΤΟΠΟΥ
→ Pdf opencall19-Gr